Sáu tháng đầu năm 2022, kinh tế-xã hội Việt Nam phải đối mặt với nhiều sóng gió, nhưng với tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” của một Chính phủ hành động, nhiều kết quả tích cực đã đạt được, tạo đà cho việc hoàn thành kế hoạch cả năm 2022.

THÚC ĐẨY
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ-XÃ HỘI

Thực hiện kế hoạch năm 2022, ngay từ những ngày đầu tiên của năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với sáu quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành trong năm 2022.

Chính phủ cũng đã khẩn trương ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội để triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với việc khẩn trương ban hành các Nghị quyết thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, Chính phủ cũng đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã có Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp phân công cho từng Bộ, cơ quan gắn với thời gian hoàn thành cụ thể nhằm triển khai năm nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện Kế hoạch.

Chính phủ cũng đã đẩy mạnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia;…

Để chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; và triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm chăm sóc y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời quy định chi tiết cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 để thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Chính phủ đã triển khai nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, gắn với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, nhất là các dự án phát triển hạ tầng.

Bên cạnh đó, Chính phủ thực thi các biện pháp nhằm mở rộng, đa dạng hóa thị trường và các mặt hàng xuất khẩu; thúc đẩy phát triển bền vững thị trường nội địa; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại thành phố Sơn La (Sơn La) tối 28/5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại thành phố Sơn La (Sơn La) tối 28/5.

Về phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, Chính phủ chủ trương phát triển công nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu rộng và hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ cũng chủ trương phát triển ngành dịch vụ; đột phá về phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng; đẩy mạnh phát triển không gian đô thị; duy trì ổn định thị trường bất động sản; nâng cao chất lượng lập quy hoạch; chú trọng phát triển kinh tế địa phương, vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động ngày 12/6 tại Bắc Giang với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động ngày 12/6 tại Bắc Giang với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chính phủ tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế, rà soát, tháo gỡ các quy định pháp luật gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề tồn đọng, dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Chính phủ cũng thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Về công tác phát triển nguồn nhân lực, Chính phủ chủ trương phát triển văn hóa, giáo dục, sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; thực hiện các cam kết COP 26.

Về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Chính phủ quyết liệt thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hơn nữa, Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị-xã hội để phát triển đất nước; chủ động, tích cực, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao....

Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân ngày 21/6.

Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân ngày 21/6.

NHIỀU KẾT QUẢ
TÍCH CỰC

Có thể thấy, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đã vượt kịch bản cao đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP. Tăng trưởng GDP quý II ước tăng 7,72% so cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay (Quý II năm 2021 tăng 6,73%). Tính chung 6 tháng đầu năm tăng 6,42% so cùng kỳ (kịch bản theo Nghị quyết 01 là 5,1-5,7%), cao hơn so cùng kỳ năm 2021 (5,74%), tương đương bình quân các năm trước dịch 2016-2019 (6,38%).

So cùng kỳ năm trước, CPI bình quân Quý II tăng 2,96%, bình quân 6 tháng tăng 2,44%. Đây là mức tăng tương đối thấp so cùng kỳ các năm trước dịch. Sáu tháng năm 2018 tăng 3,29%, năm 2019 tăng 2,64%.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; Sản xuất công nghiệp mở rộng nhanh hơn trong Quý II; giá trị tăng thêm toàn ngành Quý II tăng 9,87% so cùng kỳ (Quý II năm 2018 tăng 8,28%, năm 2019 tăng 8,38%); trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,45%. Tính chung 6 tháng, giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 8,48% so cùng kỳ.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48% trong 6 tháng đầu năm 2022. Nguồn: TTXVN

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48% trong 6 tháng đầu năm 2022. Nguồn: TTXVN

Thương mại, dịch vụ rõ xu hướng phục hồi nhanh. Vận tải hành khách, du lịch tiếp tục phục hồi ấn tượng; lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 6 tăng 36,8% so với tháng trước, tính chung 6 tháng tăng 5,8 lần so cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp rất tích cực. Tính chung 6 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng 25,4% so cùng kỳ, lần đầu tiên vượt mốc 100 nghìn doanh nghiệp trong đó số doanh nghiệp thành lập mới đạt trên 76 nghìn doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay, gấp 1,4 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: TTXVN

Nguồn: TTXVN

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đến ngày 9/6 Chính phủ đã hỗ trợ gần 81,3 nghìn tỷ đồng cho trên 49,7 triệu lao động, và gần 728,5 nghìn người sử dụng lao động theo các Nghị quyết số 68/NQ-CP và 116/NQ-CP của Chính phủ.

Về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tính đến ngày 27/6, có 34 địa phương đã phê duyệt quyết định hỗ trợ cho gần 150 nghìn lao động, kinh phí là 98,6 tỷ đồng….

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ Tổng kết, khen thưởng Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam (SEA Games 31).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ Tổng kết, khen thưởng Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam (SEA Games 31).

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố Hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc tại Tổng cục Thuế sáng 21/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố Hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc tại Tổng cục Thuế sáng 21/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ ngày 12, 13/5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ ngày 12, 13/5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Amina J. Mohammed, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Amina J. Mohammed, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam.

Item 1 of 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ Tổng kết, khen thưởng Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam (SEA Games 31).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ Tổng kết, khen thưởng Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam (SEA Games 31).

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố Hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc tại Tổng cục Thuế sáng 21/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố Hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc tại Tổng cục Thuế sáng 21/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ ngày 12, 13/5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ ngày 12, 13/5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Amina J. Mohammed, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Amina J. Mohammed, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam.

Ngày xuất bản: 4/7/2022
Chỉ đạo: NGUYỄN NGỌC THANH
Tổ chức: XUÂN BÁCH
Thực hiện: KHÁNH GIANG - BẢO MINH
Ảnh: TRẦN HẢI, BÁO NHÂN DÂN