Tiểu sử đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

Đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025
Infogram