Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ra đời khi nào?

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Ban Đối ngoại Trung ương)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Ban Đối ngoại Trung ương)

Tháng 10/1930, theo quyết định của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương có nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc ở mỗi nước. Lúc đó, tổ chức đảng ở Lào là một bộ phận của Đảng Cộng sản Đông Dương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các bộ tộc Lào đã giành thắng lợi vẻ vang, tuyên bố độc lập và thành lập Chính phủ Lào tự do, ngày 12/10/1945.

 Trước tình hình ba nước Đông Dương và quốc tế có nhiều chuyển biến lớn, tháng 2/1951, Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội lần thứ hai, quyết định tổ chức tại mỗi nước một đảng riêng để lãnh đạo cách mạng cho phù hợp với đặc điểm của từng nước.

Theo tinh thần đó, Đảng Nhân dân Lào được thành lập tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất họp ở tỉnh Houaphanh từ 22/3 đến 6/4/1955. Đại hội thông qua Báo cáo thành lập Đảng; thông qua các đường lối cơ bản, chương trình hành động trước mắt và Điều lệ của Đảng, do đồng chí Kaysone Phomvihane làm Tổng Bí thư.

Đại hội lần thứ II Đảng Nhân dân Lào họp tháng 2/1972 thông qua Cương lĩnh chính trị, sửa đổi Điều lệ Đảng và quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Kaysone Phomvihane được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.