Đất nước Lào được hình thành như thế nào?

Thát Luổng, biểu tượng của đất nước Lào. (Ảnh: Guardian)

Thát Luổng, biểu tượng của đất nước Lào. (Ảnh: Guardian)

Vào thế kỷ XIV, Vua Phạ-ngừm (Phraya Fa Ngum) thống nhất các mường Lào, thành lập Vương quốc Lạn-xạng (Lan Xang), nghĩa là đất nước triệu voi. Sau khi thống nhất, Vua Phạ-ngừm đã xây dựng chế độ phong kiến tập trung, mở ra thời kỳ rực rỡ nhất của lịch sử phong kiến Lào.

Thời kỳ 1559-1571, Vương quốc Lạn-xạng bị Miến Điện xâm lược. Năm 1581 Vương quốc Lạn-xạng giành lại được độc lập. Cuối thế kỉ XVIII, Lạn-xạng bị chia thành 3 vương quốc nhỏ là Luang Prabang, Vientiane và Champasak. Giai đoạn 1778-1779, Xiêm xâm lược, biến các Vương quốc Lạn-xạng thành thuộc địa.

Năm 1893, thực dân Pháp xâm chiếm Lào. Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập tổ chức kháng chiến Pathet Lào. Pathet Lào bắt đầu chiến tranh chống lực lượng thực dân Pháp.

Ngày 12/10/1945, nước Lào độc lập. Đầu năm 1946, Pháp quay lại xâm lược Lào. Tháng 7/1954, Pháp ký hiệp định Geneva công nhận nền độc lập của Lào. Tuy nhiên, từ năm 1955, Mỹ gây chiến tranh chống lại nhân dân Lào.

Ngày 21/2/1973, Hiệp định Vientiane lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào được ký kết.

Ngày 2/12/1975, Đại hội Đại biểu Nhân dân Lào họp ở Vientiane tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.