NHIỆM VỤ THEN CHỐT

CÓ Ý NGHĨA SỐNG CÒN

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quá trình, bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được xác định trong nhiều văn kiện - trong các Cương lĩnh, trong các Văn kiện Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và điều đặc biệt quan trọng là đã được Đảng triển khai quyết liệt trong thực tiễn.

YÊU CẦU CỦA SỨ MỆNH LỊCH SỬ
VÀ ĐỊA VỊ LÃNH ĐẠO

“Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng” (V.I. Lenin) - nhưng đó mới là điều kiện cần - để có được phong trào cách mạng mạnh mẽ, giành được thắng lợi thì ngoài lý luận cách mạng tiên tiến, điều kiện đủ không thể thiếu là phải xây dựng được một đảng cách mạng vững mạnh và đội ngũ cán bộ cách mạng đủ quyết tâm và năng lực đưa lý luận cách mạng vào thực tiễn phong trào cách mạng, biến lý luận cách mạng thành sức mạnh của cách mạng, giành những thắng lợi cho cách mạng. Khi mở những lớp huấn luyện cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc, (1925-1927), trong “giáo trình” Đường kách mệnh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh: “Cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh... Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”[1].

Sứ mệnh lịch sử, địa vị lãnh đạo của Đảng yêu cầu sự cần thiết phải có một tổ chức Đảng vững mạnh. Từ năm 1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã viết tác phẩm Tự chỉ trích, xác định mục tiêu, phương châm: “Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch ra lỗi lầm của mình và tìm phương pháp sửa chữa, chống những xu hướng hoạt đầu, thỏa hiệp, như thế không làm yếu Đảng và làm cho Đảng được thống nhất mạnh mẽ”[2].

Ngay từ những ngày đầu xây dựng chính quyền nhân dân sau khi giành lại được độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên vừa mới có chút chức quyền trong tay. Trong Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, ngày 17/10/1945, Người đã nghiêm khắc phê phán, ngăn đe, cảnh báo một số căn bệnh của một số đồng chí nắm chức vụ trong bộ máy chính quyền như: Trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo… Tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh (với bút danh X.Y.Z) viết tác phẩm nổi tiếng Sửa đổi lối làm việc, được ví như “cẩm nang” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cũng trong tác phẩm này Người lần đầu tiên sử dụng từ “chỉnh đốn Đảng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc phê bình và tự phê bình để xây dựng một Đảng chân chính. Người coi đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là luật phát triển của Đảng - sự phát triển bao hàm trong đó sự tự chỉnh đốn và đổi mới. “Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. [3]

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân “như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”. Người chỉ rõ: “Những tật bệnh đó khiến cho Đảng xệch xoạc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bê trễ. Chính sách không thi hành được triệt để, Đảng xa rời dân chúng. Từ đó, Người đòi hỏi trong chỉnh đốn Đảng phải “kiên quyết chống lại “bệnh cá nhân” [4].

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Trong Di chúc để lại cho chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trước hết, nói về Đảng”. Người yêu cầu công tác xây dựng Đảng phải tập trung vào ba nội dung lớn: Phải tăng cường đoàn kết, tính thống nhất trong Đảng - giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc, tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”; Hết sức coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân và những tiêu cực, thoái hóa trong Đảng. Di chúc của Người mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên liên tục, coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng.

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
BẰNG NHỮNG GIẢI PHÁP QUYẾT LIỆT

“Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Trong đội ngũ cán bộ, những cán bộ lãnh đạo chủ chốt là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quan trọng nhất trong bộ máy tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Đây là những cán bộ đứng đầu một đơn vị, một địa phương, một ngành… có trách nhiệm tổ chức thực hiện đường lối, chỉ đạo những cán bộ dưới quyền hoàn thành những công việc được giao. Chất lượng của bộ máy có quan hệ chặt chẽ, biện chứng với “chất lượng” của người đứng đầu. Chất lượng cán bộ chủ chốt góp phần quan trọng làm nên chất lượng của bộ máy. Sự hiệu quả trong chỉ đạo của người lãnh đạo góp phần vào sự hiệu quả trong quá trình vận hành của bộ máy. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất và năng lực đảm nhiệm được vai trò của mình là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây cũng là công việc được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

Bối cảnh mới với những nhiệm vụ mới, với những khó khăn thử thách mới đòi hỏi Đảng phải có những nỗ lực mới để vượt qua thử thách. Sự nỗ lực ấy trước hết cần phải đặt vào việc nâng cao năng lực và phẩm chất của mỗi đảng viên cùng với việc nâng cao năng lực và phẩm chất của toàn Đảng. Đạo đức thuộc vào phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, bằng thuyết phục và bằng nêu gương. Nêu gương chính là nêu những gương về đạo đức để mọi người tin tưởng và noi theo. Đạo đức của Đảng phải tiêu biểu cho đạo đức xã hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thực trạng suy thoái đạo đức trong cán bộ đảng viên được nhìn nhận là nghiêm trọng với nhiều biểu hiện đa dạng. Có những tệ nạn đã trở thành quốc nạn, gây nhiều bất bình trong nhân dân. Những vụ việc đã được phát hiện làm chúng ta mất đi nhiều cán bộ đảng viên, mất đi nhiều tổ chức đảng vì đã bị tham nhũng và lộng quyền làm tha hóa. Tổn thất về người cũng đã lan đến những cán bộ cấp cao đang làm suy giảm lòng tin của quần chúng vào sự gương mẫu của đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Từ năm 1990 đến nay, cùng với việc thực hiện công tác xây dựng Đảng trong các nghị quyết Đại hội Đảng từ khóa VII đến khóa XIII, Đảng đã ban hành các văn bản quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi nghị quyết, Đảng đều tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá mặt được, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, xây dựng và ban hành nghị quyết mới với quyết tâm chính trị cao hơn, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, yêu cầu cao hơn đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; phù hợp với tình hình mới. Quá trình này khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng;

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: Trần Hải

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: Trần Hải

Từ các Đại hội Đảng XI, XII đến Đại hội Đảng XIII, Đảng đã đẩy mạnh hơn nữa công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những giải pháp quyết liệt. Hai Hội nghị Trung ương 4 của khóa XI và khóa XII đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đã thể hiện quyết tâm cao của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", nhấn mạnh:

Chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc... Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa..., nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu 3 nội dung chủ yếu: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII kế thừa các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, bổ sung thêm nhiều nội hàm quan trọng, cụ thể hóa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể “tự soi mình”, mỗi người dân đều có thể là một “camera giám sát” phát hiện cán bộ, đảng viên nếu sai phạm, sẽ có các biện pháp “phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả”. Trải qua 5 năm, Đảng ta thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như các chỉ thị, hướng dẫn một cách tích cực và triệt để, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, cấp ủy các cấp đã kiểm tra gần 265.000 tổ chức đảng và trên 1.124.000 đảng viên; kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 69.600 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên; kỷ luật 17.610 đảng viên. Tổng cộng, đã có hơn 87.000 đảng viên bị kỷ luật, trong đó có hơn 3.200 trường hợp liên quan tới tham nhũng. Đã có 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, có 27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (trong đó có 18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự).Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có trên 70 tổ chức đảng, trên 8.000 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái và hơn 20 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Từ năm 2016 đến năm 2020, có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” bị xử lý kỷ luật. Trong đó, 15.101 đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống (60%); 8.281 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị (33%); 1.722 đảng viên biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sự nghiêm khắc, nghiêm minh của Đảng khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như sự quyết liệt, đồng bộ trong các chủ trương thể hiện rất rõ quyết tâm và bản lĩnh của Đảng ta khi quyết loại bỏ những “ung nhọt” để giữ lấy niềm tin của nhân dân với Đảng.

Quá trình 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 đã cho Đảng nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng nhận định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ XII được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt, trên các mặt xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng, chống tham nhũng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đại hội Đảng XIII yêu cầu: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Đại hội XIII cũng nhấn mạnh: “Đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên”. “Xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nước và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII). 

Ngay sau Đại hội XIII, nhiều quy định, chỉ thị, kết luận để tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về nhiều mặt đã được Đảng ban hành. Quy định 22 về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 24 về thi hành điều lệ Đảng, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định 41 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, Kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:

Phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng.

MỞ RỘNG PHẠM VI
VÀ CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA

Đại hội XIII của Đảng đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau. Trong hệ thống chính trị Nhà nước, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân, xã hội đều có tổ chức Đảng từ tổ đảng, cấp ủy, chi bộ… sự lãnh đạo của Đảng còn thể hiện ở công tác cán bộ, thông qua việc Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú của mình ứng cử vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mối quan hệ giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh còn thể hiện ở chỗ Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực hiệu quả, liêm chính vì dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc giám sát và thực thi đường lối, chủ trương của Đảng trong cuộc sống. Các thành viên của hệ thống chính trị thực hiện tốt được điều đó sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, góp phần vận hành đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII xác định mục tiêu xây dựng Đảng: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Video: Truyền hình Nhân Dân

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII cũng bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: Sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng với việc thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy định 37/TW về những điều đảng viên không được làm nhằm mục đích “Khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới” (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) sẽ có tác động tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Duy Linh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Duy Linh

Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức ngày 9/12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:

Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”; chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế.
Phải đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 lần này và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ..., trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh-quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,... Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước...

QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ,
HÀNH ĐỘNG NGANG TẦM
TRONG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, với việc mở rộng nội dung và phạm vi ra toàn hệ thống chính trị, thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trở nên toàn diện và đồng bộ hơn. Chúng ta còn có hệ thống pháp luật của Nhà nước đang từng bước được hoàn thiện, nhất là pháp luật về cán bộ, công chức; về thi đua khen thưởng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm với động cơ trong sáng, vì lợi ích chung... Các thiết chế để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương lần này cũng được mở rộng toàn diện và đồng bộ hơn.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, cho từ chức đối với những người có sai phạm, không còn đủ uy tín, năng lực làm việc; không cần đợi đến hết nhiệm kỳ hoặc đến thời hạn bổ nhiệm lại. Đây là những quy định được ví như những “biệt dược” giúp chúng ta phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của Đảng và hệ thống chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba ngày 11/3/2021.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba ngày 11/3/2021.

Với quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng đã tập trung nghiên cứu quán triệt, chủ động, nghiêm túc trong triển khai các Chủ trương, Kết luận, Quy định của Trung ương từ nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 Chương trình công tác toàn khóa, trong đó Chương trình số 1 là “Tăng cương công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025”. Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, đây là chương trình “xương sống” nhất, “cốt lõi” nhất , có tính định hướng đối với toàn bộ các chương trình của toàn khóa.

Với Đảng bộ Quân đội, Thường vụ Quân ủy Trung ương; Tổng cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chuyên đề, dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”, Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ”. Đến nay, nội dung của Đề án và Dự thảo Nghị quyết đã hoàn thành đúng tiến độ. Nội dung thể hiện quyết tâm cao, giải pháp, hành động cụ thể nhằm: Xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quân đội phải thực sự trong sạch nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ:

Vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định vẫn là làm thế nào để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Kết luận và Quy định mới của Hội nghị Trung ương lần này gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cương vị công tác, tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quán triệt quan điểm, phương châm chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phải đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương lần này và Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ..., nói rộng ra là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh-quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại... Từ Hội nghị, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị thể hiện quyết tâm cao khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Theo tinh thần chỉ đạo từ Hội nghị phải thực hiện nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình…Có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yêu cầu khách quan, quan trọng trước nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế-xã hội, văn hóa với đổi mới chính trị. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định đưa công cuộc Đổi mới đi vào chiều sâu, đưa đất nước phát triển toàn diện và bền vững.

Chỉ đạo thực hiện: LÊ MẬU LÂM
Tổ chức thực hiện: XUÂN BÁCH
Nội dung: LÊ MẬU LÂM - NGÔ VƯƠNG ANH
Trình bày: DIỆU THU
Ảnh: DUY LINH - ĐĂNG KHOA - THỦY NGUYÊN