Tập trung tham mưu để triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng 29/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tại Hà Nội và trực tuyến tới 65 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và có bài phát biểu. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Trong không khí đón chào năm mới 2023, tôi và các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư phấn khởi đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu và các đồng chí làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cả nước lời chào nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí,

Tôi cơ bản tán thành với nội dung Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị và các ý kiến phát biểu của các đại biểu. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh, trao đổi thêm một số nội dung.

1. Về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay

Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; vượt qua khó khăn, thách thức, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19; kinh tế bước đầu phục hồi và phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, nổi bật là:

(1) Toàn Ngành đã tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành xây dựng 62 đề án, nhiệm vụ, trong đó, đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản1, nhất là đã tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2 Nghị quyết (về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng) và 1 Kết luận (về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị), góp phần thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

(2) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 5 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tâp trung chỉ đạo, thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành; bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

(3) Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, toàn Ngành đã tập trung tham mưu cho các cấp ủy triển khai việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, kết nạp 120.307 đồng chí, nâng tổng số đảng viên cả nước hiện nay lên hơn 5,3 triệu đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc 7.695 đảng viên, đưa 3.354 đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

(4) Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả về cơ bản đã đạt được các mục tiêu Nghị quyết 18-NQ/TW đề ra2.
Đã tổ chức triển khai 11 mô hình mới, thí điểm3 về tổ chức và kiêm nhiệm chức danh tại 63 tỉnh, thành phố. Kết quả tinh giản biên chế vượt mục tiêu đề ra4; đồng thời tiếp tục tham mưu tinh giản biên chế, tăng cường công tác quản lý biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép trong thời gian trước đây.

(5) Trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, toàn Ngành đã bám sát 2 trọng tâm, 5 đột phá, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài.
Đã tập trung thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đào tạo lý luận chính trị, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở…
Đặc biệt, bước đầu thực hiện nghiêm chủ trương khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; kiên trì thực hiện "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ. Tiếp tục đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ có liên quan đến công tác cán bộ.

(6) Đã kiện toàn hơn 380 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý; hơn 2.750 lượt nhân sự diện ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương quản lý. Thực hiện tốt công tác tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2031 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Chú trọng thẩm định, thẩm tra, rà soát, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ; chủ động phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền không quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

(7) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược5, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới theo hướng đào tạo theo chức danh, vị trí việc làm, thường xuyên bổ sung, cập nhật kiến thức mới, tăng thời lượng trao đổi, thảo luận và tranh thủ tối đa các nguồn lực trong hợp tác quốc tế.

Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; kiên trì thực hiện "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ

(8) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được coi trọng hơn, đã hoàn thiện các quy định, quy chế và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Việc thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị được thực hiện nền nếp, bảo đảm kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định.

(9) Toàn Ngành tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; chuẩn hóa các quy định, quy trình gắn với cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; thực hiện công khai, minh bạch; phân định rõ trách nhiệm, góp phần ngăn chặn tiêu cực trong công tác cán bộ.
Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là một số địa phương, đơn vị có vấn đề phức tạp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Bên cạnh đó, đã chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Ngành, nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra.

2 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đồng chí đã đạt được.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, đó là:

- Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu có mặt còn hạn chế. Công tác đánh giá cán bộ vẫn chưa thực chất, còn nể nang, tự phê bình và phê bình chưa cao.

- Một số ban tổ chức cấp ủy trực thuộc còn chậm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng hoặc còn rập khuôn, máy móc, chưa sát với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

- Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có mặt còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu chiến lược của Ngành.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức tác động đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tôi cơ bản nhất trí 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Báo cáo tại Hội nghị; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới:

Thứ nhất, toàn Ngành phải chủ động, tập trung nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về
(1) củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên,
(2) đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị.
Tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước.
Đồng thời, tham mưu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng; triển khai tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, chuẩn bị một bước cho Đại hội XIV của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và chúc mừng đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và chúc mừng đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ hai, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống" với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, quán triệt và nhận thức sâu sắc "Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở", "đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng", trên cơ sở đó tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên.

Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời lãnh đạo giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở.

Chi bộ phải thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở, giúp đảng viên không mắc sai lầm, kịp thời khắc phục khuyết điểm.

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Mai Văn Chính trao Cờ thi đua của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022 gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Mai Văn Chính trao Cờ thi đua của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022 gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên; đồng thời thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo vị trí việc làm, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Thứ năm, tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, đúng quy định làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", "nguyên nhân của mọi nguyên nhân", "then chốt của then chốt", liên quan trực tiếp đến con người. Vì thế, trong quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa, đồng bộ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng về công tác cán bộ, cần quan tâm 2 nội dung sau:

- Phải đổi mới triệt để công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm toàn diện, chặt chẽ, thực chất, khách quan, nhiều chiều; đặc biệt chú trọng đến kỹ năng công tác, chất lượng, hiệu quả công việc được giao, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ gắn liền với tự phê bình và phê bình.

- Tiếp tục thực hiện khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; kiên trì thực hiện "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, góp phần bảo đảm kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng.

Cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", "nguyên nhân của mọi nguyên nhân", "then chốt của then chốt", liên quan trực tiếp đến con người. Vì thế, trong quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa, đồng bộ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ sáu, các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức quan tâm, coi trọng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược (trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng) có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng, phương pháp công tác khoa học, luôn đổi mới, công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Mặc dù, đây chỉ là một bộ phận trong đội ngũ cán bộ của Đảng, nhưng rất quan trọng.

Thưa các đồng chí,

Tôi tin tưởng rằng, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm tới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần xây dựng Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững mạnh.

Chuẩn bị đón chào năm 2023 và xuân Quý Mão, tôi chúc các đồng chí đại biểu và đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng, năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các đồng chí!

1: Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2 Nghị quyết, 1 Quy định, 1 Kết luận; Bộ Chính trị ban hành 6 Kết luận, 7 Quy định, 9 Quyết định, 3 Kế hoạch; 3 Thông báo; Ban Bí thư ban hành 4 Quy định, 2 Quyết định, 4 Kết luận, 1 Hướng dẫn, 1 Công văn.
-----
2: Cả nước dự kiến giảm 18 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục, 209 vụ, cục, 80 đầu mối cấp sở, 9.240 đầu mối cấp phòng, 6.631 đơn vị sự nghiệp công lập; hơn 25.200 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.
-----
3: 4 mô hình mới, gồm: 2 mô hình về tổ chức (văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh) và 2 mô hình kiêm nhiệm chức danh (trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân).
7 mô hình thí điểm, gồm: 5 mô hình điểm về tổ chức (1-Hợp nhất cơ quan của Đảng với cơ quan chuyên môn của chính quyền; 2-hợp nhất ban tuyên giáo với ban dân vận cấp ủy cấp huyện; hợp nhất ban tuyên giáo với ban dân vận, trung tâm chính trị cấp ủy cấp huyện; 3-thực hiện cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; 4-hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; 5-hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện) và 2 mô hình chức danh kiêm nhiệm ở cấp tỉnh, cấp huyện (Người đứng đầu cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp; Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc cùng cấp).
-----
4: Cả hệ thống chính trị giảm 20,05% biên chế so với năm 2015, góp phần tiết kiệm khoảng 25.560 tỷ đồng ngân sách nhà nước, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên.
-----
5: Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho: 3.865/4.686 học viên hệ tập trung, đạt 82,48%; 4.303/5.586 học viên hệ không tập trung, đạt 77,3%; 1.764/2.040 học viên hệ hoàn chỉnh, đạt 86,47%. Tổ chức thành công 3 chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề cho 89 cán bộ cấp cao của Lào…

Ngày xuất bản: 29/12/2022
Ảnh: TTXVN
Trình bày: Phương Nam