Dưới sự dẫn dắt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã giành được những thành tựu quan trọng nào?

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. (Ảnh: TTXVN)

Kể từ khi ra đời ngày 22/3/1955, Đảng Nhân dân Lào, nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã khắc ghi vào lịch sử oai hùng của đất nước và dân tộc Lào những mốc son chói lọi.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc Lào giành thắng lợi vang dội ngày 2/12/1975, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, lập nên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo nhân dân đẩy lùi mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên vững chắc, kinh tế tăng trưởng liên tục, tình hình chính trị ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Dưới sự dẫn dắt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ Lào ngày càng mở rộng quan hệ quốc tế, tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương, góp phần nâng cao uy tín và địa vị của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI (tháng 1/2021) nhìn lại Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016-2020); đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm lần thứ IX (giai đoạn 2021-2025); hướng đến tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.