MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC LÀ GÌ?

Biểu trưng của LHQ. (Ảnh: Reuters)

Biểu trưng của LHQ. (Ảnh: Reuters)

Theo Điều 1 của Hiến chương, Liên hợp quốc được thành lập nhằm bốn mục tiêu sau:

Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế;

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi giữa các dân tộc và nguyên tắc dân tộc tự quyết;

Thực hiện hợp tác quốc tế thông qua giải quyết các vấn đề quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo trên cơ sở tôn trọng các quyền con người và quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo;

Xây dựng Liên hợp quốc làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế vì các mục tiêu chung.