NGHỊ QUYẾT CỦA CƠ QUAN NÀO CỦA LIÊN HỢP QUỐC MANG TÍNH RÀNG BUỘC?

Cờ của Liên hợp quốc. (Ảnh: Reuters)

Cờ của Liên hợp quốc. (Ảnh: Reuters)

Trong khi các cơ quan khác của Liên hợp quốc chỉ có thể đưa ra các quyết định mang tính khuyến nghị đối với các chính phủ của các quốc gia thành viên, các quyết định và nghị quyết của Hội đồng Bảo an theo chương VII Hiến chương, khi đã được thông qua đều mang tính chất ràng buộc và tất cả các thành viên của Liên hợp quốc đều có trách nhiệm phải tôn trọng và thi hành.

Là một trong sáu cơ quan chính của Liên hợp quốc, Điều 24 của Hiến chương Liên hợp quốc quy định, các nước thành viên Liên hợp quốc trao cho Hội đồng Bảo an trách nhiệm chính trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo đó, Hội đồng Bảo an có thể áp dụng các biện pháp nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột và khi cần thiết, có thể sử dụng các biện pháp, kể cả cưỡng chế và vũ lực, nhằm loại trừ các mối đe dọa, phá hoại hòa bình, hoặc các hành động xâm lược.

Theo Điều 4 và 25 của Hiến chương Liên hợp quốc, tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc đồng ý chấp nhận và thực thi các quyết định của Hội đồng Bảo an.